GPS Navigation - Specific terms of use

1. Osobitné podmienky používania funkcie „Satelitné mapy“

1.1 Tieto osobitné podmienky používania upravujú používanie funkcie „Satelitné mapy“ (ďalej len „Satelitné mapy“), ktoré môžete bezplatne využívať v rámci softvéru Sygic GPS Navigácia (ďalej len „Softvér“) a ktoré sú vyvinuté a poskytované treťou stranou, spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s právnymi predpismi Írska, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, registračné číslo: 368047, IČ DPH: IE6388047V (ďalej len „spoločnosť Google“).

1.2 Používaním Satelitných máp sa pre Vás stávajú záväzné osobitné podmienky, ktoré nájdete na webových stránkach spoločnosti Google, dostupné v aktuálnom znení na: https://maps.google.com/help/terms_maps.html a pravidlá ochrany súkromia, dostupné v aktuálnom znení na: https://policies.google.com/privacy. Ak nesúhlasíte s týmito osobitnými podmienkami, nie ste oprávnený na používanie Satelitných máp v rámci Softvéru.

1.3 V prípade prepnutia na funkciu Satelitné mapy máte možnosť ich prehliadať. Používanie Satelitných máp je samostatnou funkciou Softvéru a nie je možné súčasne s ňou používať funkciu navigácie.

1.4 Používanie Satelitných máp je v niektorých krajinách zakázané a preto nedostupné. Zoznam krajín, v ktorých je používanie zakázané sa môže z času na čas meniť a aktuálny zoznam je dostupný na: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-prohibited-territories/.

1.5 Spoločnosť Sygic je oprávnená prerušiť alebo ukončiť Vaše používanie Satelitných máp kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, ak je toto prerušenie a/alebo ukončenie nevyhnutné ako dôsledok prerušenia/ukončenia poskytovania funkcie Satelitných máp spoločnosťou Google.

2. Osobitné podmienky používania funkcie „Upozornenie na vodiča v protismere

 1. Úvodné ustanovenia
  1.1 Tieto osobitné podmienky používania upravujú používanie funkcie „Upozornenie na vodiča v protismere“ (ďalej len „Funkcia UVP“), ktorá je súčasťou softvéru Sygic GPS Navigácia (ďalej len „Softvér“) a stávajú sa súčasťou Licenčnej zmluvy konečného užívateľa (ďalej len „Zmluva“), ktorú ste uzavreli so spoločnosťou Sygic a. s., so sídlom Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4893/B, IČO: 35 892 030 (ďalej len „spoločnosť Sygic“).
  1.2 Ak je v týchto osobitných podmienkach použitý pojem, slovo alebo termín s veľkým začiatočným písmenom a nie je definovaný v žiadnom z ich ustanovení, potom bude mať význam, ktorý mu je priradený v Zmluve.
  1.3 Funkcia UVP je softvér vyvinutý spoločnosťou Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Allee 1, 74232 (ďalej len „spoločnosť Bosch“). Spoločnosť Sygic ponúka Funkciu UVP bezplatne ako súčasť Softvéru. Používaním tejto funkcie sa nasledujúce osobitné podmienky používania stávajú pre Vás záväzné. Tak isto ste oboznámený s tým, že nové verzie Funkcie UVP môžu obsahovať dodatočné softvérové komponenty tretích strán, v dôsledku čoho môže byť vyžadovaná zmena týchto podmienok.
  1.4 Ak nesúhlasíte s týmito osobitnými podmienkami používania alebo nemáte záujem používať Funkciu UVP, môžete ju vypnúť v nastaveniach Funkcie UVP v rámci Softvéru.

 2. Ako funguje Funkcia UVP
  2.1 Funkcia UVP je založená na systéme, ktorý umožňuje zachytiť nesprávny smer jazdy v úsekoch diaľnic za predpokladu, že vodič jazdiaci v protismere je užívateľom Funkcie UVP alebo sú jeho GPS dáta zaznamenávané Funkciou UVP iným spôsobom. Ak Funkcia UVP zachytí vodiča jazdiaceho na diaľnici v protismere, užívatelia Funkcie UVP ovplyvnení jeho jazdou (teda aj vodič jazdiaci v protismere, aj ostatní vodiči v jeho dosahu) dostanú upozornenie.
  2.2 V takomto prípade užívateľ, ktorý má v Softvéri aktivovanú Funkciu UVP, dostane prostredníctvom svojho mobilného telefónu zvukové ako aj obrazové upozornenie
  2.2.1 vodič jazdiaci v protismere dostane prostredníctvom svojho mobilného telefónu zvukové a obrazové upozornenie, aby skontroloval smer jazdy a prípadne aby zastavil na najbližšom okraji cesty v opačnom smere;
  2.2.2 ak Funkcia UVP zaznamená GPS dáta vodiča v protismere, užívateľ jazdiaci v správnom smere jazdy, ktorý je v dosahu vodiča v protismere, dostane prostredníctvom svojho mobilného telefónu zvukové aj obrazové upozornenie s informáciou, že v jeho blízkosti sa nachádza vodič jazdiaci v protismere.

 3. Povinnosti užívateľa
  3.1 Používaním Funkcie UVP sa zaväzujete dodržiavať platné a účinné právne predpisy a pravidlá cestnej premávky krajiny, v ktorej sa nachádzate.
  3.2 Používanie Funkcie UVP Vás nezbavuje povinnosti vnímať, predvídať a primerane reagovať na miestne podmienky a situáciu v premávke.
  3.3 Ak dostanete upozornenie podľa bodu 2.2, ste povinný reagovať primerane vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu na ceste a konať v súlade s všeobecne uznávanými princípmi takejto situácie. Za uvedené ste zodpovedný výlučne Vy.
  3.4 Beriete na vedomie, že nie každý vodič jazdiaci v protismere môže byť zaznamenaný Funkciou UVP (viď bod 2.1). Skutočnosť, že nedostanete upozornenie na vodiča jazdiaceho v protismere vo Vašom okolí nezaručuje, že na úseku cesty, po ktorom jazdíte, sa nenachádzajú vodiči jazdiaci v protismere.
  3.5 Funkčnosť Funkcie UVP závisí od viacerých faktorov, ktoré spoločnosť Sygic nedokáže ovplyvniť. Predpokladmi upozornenia podľa bodu 2.2 sú zapnutie Vášho mobilného telefónu; reštartovanie Softvéru a/alebo Funkcie UVP pred začatím jazdy; dostatočné pokrytie siete v príslušnej oblasti a čase; dostatočný objem dát, aby ste mohli Funkciu UVP využívať; dostatočný počet osôb využívajúcich Funkciu UVP; používanie Funkcie UVP vodičom jazdiacim v protismere alebo inak zaznamenateľné GPS dáta, ktoré môžu byť Funkciou UVP zachytené.
  3.6 Používanie Funkcie UVP je obmedzené iba pre niektoré krajiny, vrátane Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Spojeného Kráľovstva, Írska, Talianska a Španielska; zoznam krajín, v ktorých je Funkcia UVP dostupná, môžete kedykoľvek nájsť v nastaveniach Funkcie UVP v rámci Softvéru, pričom tento zoznam sa môže z času na čas meniť. Existencia Funkcie UVP v Softvéri neznamená, že je dostupná v krajine, kde Softvér používate.
  3.7 Beriete na vedomie, že používanie Funkcie UVP Vás nezbavuje povinnosti vnímať, predvídať a podľa vlastného uváženia primerane reagovať na situáciu v premávke, a že vývojár Funkcie UVP nie je zodpovedný za Vami spôsobené porušenia pravidiel cestnej premávky (vrátane pokút a sankcií).

 4. Zodpovednosť spoločnosti Sygic
  4.1 Spoločnosť Sygic nie je zodpovedná za škodu spôsobenú v dôsledku Vami zavineného porušenia platných a účinných právnych predpisov a pravidiel. Toto ustanovenie sa uplatní aj na pokuty a sankcie uložené ako následok týchto porušení.
  4.2 Spoločnosť Sygic nie je zodpovedná za škodu, ktorá Vám bola spôsobená v súvislosti s používaním Funkcie UVP alebo za škodu spôsobenú tretím stranám Vaším vlastným správaním sa v premávke, a nie priamo a výhradne používaním Funkcie UVP. Spoločnosť Sygic nie je podľa týchto osobitných podmienok zodpovedná za škodu, ktorá bola Vám alebo tretím stranám spôsobená priamo a výhradne v súvislosti s Vašim používaním Funkcie UVP. Funkciu UVP používate výhradne na Vašu zodpovednosť.

 5. Zodpovednosť spoločnosti Bosch
  Spoločnosť Bosch nie je zodpovedná za Vaše porušenia platných a účinných právnych predpisov a pravidiel. Toto ustanovenie sa uplatní aj na pokuty a sankcie uložené ako následok týchto porušení.

 6. Záverečné ustanovenia
  6.1 Spoločnosť Sygic je oprávnená prerušiť alebo ukončiť Vaše používanie Funkcie UVP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, ak je toto prerušenie a/alebo ukončenie nevyhnutné ako dôsledok prerušenia/ukončenia zmluvy medzi spoločnosťou Sygic a spoločnosťou Bosch.