EULA GPS Navigation Apple

SYGIC – LICENČNÁ ZMLUVA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA
Posledná zmena: 12.4.2023

PRED POUŽITÍM SOFTVÉRU SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO LIČENČNÚ ZMLUVU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA
TOTO JE LICENČNÁ ZMLUVA, NIE KÚPNA ZMLUVA.
TÝMTO POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE STE SA OBOZNÁMILI S PLATOBNÝMI PODMIENKAMI.

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Táto licenčná zmluva konečného užívateľa (ďalej len „Zmluva“) upravuje vzťah medzi:

I. Vami ako individuálnym konečným užívateľom; a

II. spoločnosťou Sygic a. s., so sídlom Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4893/B, IČO: 35 892 030 (ďalej len „spoločnosť Sygic“), vo vzťahu k Vášmu používaniu softvéru Sygic GPS Navigácia a jeho konkrétnych funkcií, poskytovaného spoločnosťou Sygic (ďalej len „Softvér“).

Kontaktné údaje spoločnosti Sygic a iné povinné informácie, ktoré spoločnosť Sygic musí zverejňovať v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, nájdete na webovej stránke sygic.com/sk/company/contact.
1.2 Táto Zmluva ustanovuje podmienky, na základe ktorých ste oprávnený používať Softvér.
1.3 Tento Softvér môžete nadobudnúť cez App store poskytovaný spoločnosťou Apple Distribution International, so sídlom Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írska republika a inými spoločnosťami zo skupiny Apple (akékoľvek iné a všetky spoločnosti zo skupiny Apple ďalej len „spoločnosť Apple“). Budete si môcť zvoliť požadovaný Softvér a s jeho cenou budete vopred oboznámený. V niektorých prípadoch budete na používanie Softvéru potrebovať aktivačný kód, ktorý Vám poskytne spoločnosť Sygic.
1.4 Vy a spoločnosť Sygic týmto beriete na vedomie, že táto Zmluva sa uzatvára medzi Vami a spoločnosťou Sygic, a nie medzi Vami a spoločnosťou Apple. Iba spoločnosť Sygic, nie spoločnosť Apple, je zodpovedná za Softvér a jeho obsah. Vy a spoločnosť Sygic týmto beriete na vedomie, že spoločnosť Apple nemá povinnosť zabezpečovať akúkoľvek údržbu a služby technickej podpory vo vzťahu k Softvéru. Ďalej Vy a spoločnosť Sygic týmto beriete na vedomie, že spoločnosť Sygic, nie spoločnosť Apple, je zodpovedná za všetky nároky vznesené Vami alebo treťou stranou týkajúce sa Softvéru a/alebo Vášho používania Softvéru, vrátane, ale nie výlučne (i) nárokov zo zodpovednosti za vady, (ii) všetkých nárokov z nesúladu Softvéru s akýmikoľvek požiadavkami stanovenými právnymi predpismi a (iii) nárokov vyplývajúcich z ochrany spotrebiteľa, ochrany súkromia alebo podobnej právnej úpravy, vrátane tých súvisiacich s používaním rozhraní HealthKit a HomeKit Softvérom.
1.5 V rozsahu povolenom právnymi predpismi, Vy a spoločnosť Sygic týmto beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Apple je tretia strana tejto Zmluvy, a že Vaším súhlasom s touto Zmluvou spoločnosť Apple nadobúda a prijíma právo uplatňovať nároky z tejto Zmluvy voči Vám.

2 Uzatvorenie tejto Zmluvy

2.1 Stiahnutím Softvéru prijímate podmienky tejto Zmluvy a vyjadrujete svoj súhlas so záväznosťou Zmluvy.
2.2 Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami Zmluvy, nie ste oprávnený stiahnuť, nainštalovať a používať Softvér.
2.3 Používať Softvér a uzatvoriť túto Zmluvu nie ste oprávnený, ak (i) ste nedosiahli vek potrebný pre platné uzatvorenie tejto Zmluvy, alebo (ii) ste osoba, ktorá v zmysle právnych predpisov nie je oprávnená používať Softvér.
2.4 Táto Zmluva je uzatvorená momentom, keď (i) si stiahnete Softvér, alebo (ii) dostanete aktivačný kód k Softvéru, ak je potrebný.

3 Používanie Softvéru

3.1 Aby ste mohli Softvér používať, musíte si do svojho zariadenia Softvér stiahnuť a nainštalovať. Stiahnutý Softvér musí byť nainštalovaný na správne nakonfigurovanom zariadení.
3.2 Týmto beriete na vedomie, že Softvér obsahuje a bude používaný spolu s databázami digitálnych máp tretích strán. Zoznam poskytovateľov máp nájdete nižšie v Prílohe 1. Podmienky používania databáz máp nájdete na webových sídlach jednotlivých poskytovateľov máp. Podmienky licenčných zmlúv konečných užívateľov jednotlivých poskytovateľov máp uvedených v Prílohe 1 tvoria súčasť tejto Zmluvy v rozsahu povolenom právnym poriadkom, ktorým sa spravuje táto Zmluva.
3.3 Aby niektoré funkcie Softvéru fungovali správne, budete potrebovať na Vašom zariadení prístup k internetu. Za nastavenia zariadenia, na ktoré si nainštalujete Softvér, nesiete plnú zodpovednosť Vy. Iba Vy ste zodpovedný za úhradu akýchkoľvek poplatkov a nákladov, ktoré tým vzniknú.
3.4 Súhlasíte a beriete na vedomie, že preberáte úplnú a výlučnú zodpovednosť za používanie Softvéru. Ďalej beriete na vedomie, že je Vašou zodpovednosťou pri používaní Softvéru dodržiavať všetky právne predpisy..
3.5 Špecifické ustanovenia týkajúce sa používania funkcie mobilných rýchlostných kamier a fixných kamier (ďalej len „Funkcia rýchlostných kamier“) sa uplatňujú v Nemecku (alebo v iných krajinách, kde platia obdobné osobitné pravidlá):
3.5.1. Zdrojové dáta pre Funkciu rýchlostných kamier sú poskytované treťou stranou – poskytovateľom máp.
3.5.2. Funkciu rýchlostných kamier používate na vlastné riziko a spoločnosť Sygic a poskytovateľ máp majú voči Vám nárok na náhradu škody, ktorú im spôsobíte používaním Funkcie rýchlostných kamier.
3.5.3. Používanie Funkcie rýchlostných kamier môže byť v jednotlivých krajinách upravené odlišne, prípadne môže byť nezákonné, čo môže znamenať riziko vysokých pokút a trestov. Pred použitím Funkcie rýchlostných kamier ste povinný skontrolovať právnu úpravu v príslušnej krajine a upraviť podľa nej používanie Funkcie rýchlostných kamier, vrátane možnosti nepoužívať Funkciu rýchlostných kamier vôbec.
3.5.4. Vo vzťahu k právnej úprave v Nemecku, § 23 (1c) nemeckého zákona o cestnej premávke upravuje používanie Funkcie rýchlostných kamier nasledovne:
„(1c) Kto vedie motorové vozidlo nesmie obsluhovať alebo mať pripravené na obsluhu technické zariadenie, ktoré je určené na zobrazovanie alebo narušenie prostriedkov na monitorovanie cestnej premávky. Toto sa uplatňuje najmä na zariadenia narušujúce činnosť zariadení alebo zobrazujúce zariadenia na meranie rýchlosti (antiradary alebo laserové rušičky). V prípade technických zariadení, ktoré okrem iných účelov môžu byť použité aj na zobrazenie alebo narušenie činnosti zariadení na monitorovanie cestnej premávky, tieto funkcie zariadení nemôžu byť použité.“
3.5.5. Spoločnosť Sygic ani poskytovateľ máp Vás nebudú obhajovať, brániť alebo odškodňovať za akékoľvek pokuty alebo škody, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním Funkcie rýchlostných kamier. Ste výlučne zodpovedný za správne a zákonné používanie Funkcie rýchlostných kamier a je Vašou zodpovednosťou oboznámiť sa s príslušnou právnou úpravou týkajúcou sa jej používania, preto iba Vy ste zodpovedný za pokuty a škody vyplývajúce z používania Funkcie rýchlostných kamier.
3.5.6. Používanie Funkcie rýchlostných kamier môže byť ukončené spoločnosťou Sygic (a to bez akejkoľvek zodpovednosti spoločnosti Sygic alebo poskytovateľa máp voči Vám), ak by spoločnosť Sygic čelila akýmkoľvek nárokom vo vzťahu k Funkcii rýchlostných kamier alebo ak odôvodnene predpokladá, že bude čeliť nárokom vo vzťahu k Funkcii rýchlostných kamier.
3.5.7. Keďže Funkcia rýchlostných kamier do veľkej miery závisí od vstupov konečného užívateľa, beriete na vedomie a súhlasíte, že kvalita Funkcie rýchlostných kamier sa môže časom zhoršovať, keďže sa predpokladá, že ju bude používať menej ľudí.

4 Udelenie licencie

4.1 Všetky práva duševného vlastníctva v Softvéri a k Softvéru, vrátane akýchkoľvek jeho súčastí (ako napr. databázy máp) sú vlastníctvom Spoločnosti Sygic a naďalej zostávajú v jej vlastníctve prípadne vo vlastníctve jej dodávateľov.
4.2 Ak ste súhlasili s podmienkami tejto Zmluvy a zaplatili odplatu za licenciu (ak sa uplatňuje), spoločnosť Sygic Vám týmto udeľuje (i) nevýhradné a neprevoditeľné právo používať Softvér na akomkoľvek produkte značky Apple, ktorý vlastníte alebo obsluhujete na osobný účel, za podmienok tu určených, a ak táto Zmluva alebo právne predpisy neustanovujú inak, (ii) sublicenciu na používanie databázy máp tretích strán v rozsahu uvedenom v podmienkach licenčných zmlúv jednotlivých poskytovateľov máp.
4.3 Môžete si vytvoriť zálohu Softvéru za účelom archivácie, za predpokladu, že originál a záloha ostanú vo Vašej držbe (ak Zmluva neustanovuje inak) a že používate Softvér iba na základe oprávnenia podľa tejto Zmluvy.
4.4 Môžete byť oprávnený získať budúce aktualizácie Softvéru a digitálnych databáz máp tretích strán. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy však nezakladá právny nárok na budúce aktualizácie. Ak sú aktualizácie dostupné, ich získanie môže vyžadovať dodatočné platby. Vaším prijatím a získaním týchto aktualizácií súhlasíte, že používanie aktualizovaného Softvéru sa bude riadiť v tom čase platným znením tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, pojem Softvér v tejto Zmluve zahŕňa aktualizovaný Softvér, ak nie je uvedené inak.

5 Obmedzenie licencie

5.1 V aplikácii zakúpený konkrétny Softvér môže byť používaný iba na troch zariadeniach, okrem licencie na Softvér zahŕňajúci aktuálne dopravné informácie (Real Time Traffic license), ktorý môže byť používaný iba na jednom zariadení.
5.2 Týmto sa zaväzujete, že zariadenie, na ktoré nainštalujete Softvér, zostane vo Vašej držbe, a že Softvér (vrátane databáz máp) budete používať iba Vy, s výnimkou, ak Softvér bude prípadne dostupný a používaný inými osobami prostredníctvom účtov, ktoré sú s Vami spojené cez rozhranie Rodinné zdieľanie alebo program hromadných nákupov.
5.3 Softvér a akékoľvek jeho časti (napr. databázy máp) majú slúžiť iba pre Vaše osobné a nekomerčné účely. Nemáte oprávnenie poskytovať sublicenciu, predávať, požičiavať, prenajímať, prevádzať, postupovať, zdieľať, reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo inak obchodne využívať alebo sprístupňovať Softvér tretím osobám, pokiaľ to nie je výslovne povolené touto Zmluvou.
5.4 Nie ste oprávnený kopírovať, distribuovať, spätne dešifrovať, vytvárať odvodené verzie tohto Softvéru alebo odvodené diela na základe tohto Softvéru, analyzovať, kompilovať, rozoberať zdrojový kód alebo sa snažiť získať zdrojový kód Softvéru, pokiaľ to nie je výslovne povolené právnymi predpismi.
5.5 Nesmiete používať Softvér akýmkoľvek nezákonným spôsobom, ani spôsobom narúšajúcim alebo akokoľvek zasahujúcim do integrity Softvéru. Nesmiete upravovať alebo prispôsobovať Softvér, alebo inak skúšať získať neoprávnený prístup k Softvéru.
5.6 Týmto súhlasíte a prijímate spoločnosťou Sygic udelené oprávnenie používať Softvér.

6 Odplata za licenciu

6.1 Spoločnosť Sygic Vám udeľuje oprávnenie používať Softvér (i) zadarmo alebo (ii) za odplatu, v závislosti od toho, či si vyberiete skúšobnú, bezplatnú alebo prémiovú verziu (ďalej len „typ licencie“). Ak sa Softvér poskytuje za odplatu (ďalej len „prémiová verzia“), súhlasíte so zaplatením odplaty za licenciu, na základe a vo výške, ktorá je uvedená v App store, cez ktorý získavate licenciu na používanie Softvéru.
6.2 Prémiová verzia môže byť ponúknutá (i) na základe jednorazovej platby za určenú dobu, ktorá je dostupná v App store v čase Vášho nákupu, alebo (ii) na základe predplatného, ktoré je dostupné v App store v čase Vášho nákupu.
6.3 Ak si vyberiete predplatné, Vaša prémiová verzia bude automaticky obnovená na konci predplateného obdobia a bude Vám zaúčtovaná odplata za licenciu na nové obdobie predplatného, pokiaľ si prostredníctvom spoločnosti Apple predplatné nezrušíte. Zrušenie je účinné dňom nasledujúcim po poslednom dni aktuálneho obdobia predplatného a Vaša licencia bude zmenená na bezplatný typ licencie. Spoločnosť Sygic nie je povinná vracať akúkoľvek čiastku z už uhradeného predplatného.
6.4 Ak by sa mala zmeniť výška odplaty za ďalšie obdobie predplatného, spoločnosť Sygic Vás na to vopred upozorní. Zmena odplaty za licenciu bude účinná od začiatku nového obdobia predplatného nasledujúceho po zmene odplaty. Ak nesúhlasíte so zmenou odplaty za licenciu, máte právo zrušiť Vaše predplatné prostredníctvom spoločnosti Apple skôr, ako nadobudne zmena odplaty za licenciu účinnosť.

7 Dodanie Softvéru a charakteristika

7.1 Spoločnosť Sygic je povinná dodať Softvér hneď po úplnom zaplatení odplaty za licenciu (v prípade prémiovej verzie), avšak, je oprávnená dodať ho aj pred zaplatením odplaty za licenciu. V prípade bezplatnej alebo skúšobnej verzie, spoločnosť Sygic doručí Softvér po Vašom prijatí podmienok tejto Zmluvy.
7.2 Charakteristika Softvéru závisí od funkcií a typu licencie, ktorú ste získali. Pre zobrazenie popisu funkcií Softvéru kliknite na hypertextové prepojenie uvedené vyššie v bode 1.1; táto špecifikácia tvorí súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Softvérová špecifikácia“).
7.3 Detailný popis funkcií a vlastností Softvéru je obsiahnutý v popise produktu (ďalej len „Popis produktu“) dostupnom na Sygic GPS Navigácia.
7.4 Popis produktu odráža neustále zlepšovanie Softvéru. Spoločnosť Sygic s Vami môže na základe vlastného uváženia zdieľať odporúčania ako lepšie využívať Softvér. Pre vylúčenie pochybností, Popis produktu nie je súčasťou tejto Zmluvy.
7.5 Spoločnosť Sygic neručí za presnosť ani úplnosť databázy máp, ktoré môžu byť obsiahnuté v Softvéri alebo používané spolu so Softvérom, podmienky ani využiteľnosť trasy. Vzhľadom na podmienky na ceste, plynutie času, zmenu okolností, použité zdroje a povahu zbierania komplexných geografických dát, nemusia byť niektoré odporúčania presné a môžu viesť k nepresným výsledkom.
7.6 Pri používaní Softvéru by ste vždy mali dodržiavať nasledovné pravidlá: Softvér nenahrádza informácie poskytnuté na ceste, ako napr. smer cesty, časové obmedzenia alebo obmedzenia jazdných pruhov, semafory, dopravné značky, policajné inštrukcie, a pod. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky a jazdite bezpečne na základe vlastného úsudku podľa stavu vozovky. Vždy sa sústreďte na jazdu tým, že oči a myseľ udržiavate na ceste. Nedajte sa vyrušiť nastavovaním Softvéru počas jazdy.

8 Doplnkové služby

8.1 Okrem zabezpečenia základných funkcií Softvéru, spoločnosť Sygic poskytuje aj doplnkové funkcie. Tie môžu obsahovať, okrem iného, navigačné služby, predpoveď cestnej premávky, lokalizačné služby, atď. Pre zoznam všetkých funkcií Softvéru, kliknite na hypertextové prepojenie v bode 1.1 vyššie.
8.2 Softvér môže obsahovať aj ďalšie doplnkové funkcie, ktoré spoločnosť Sygic poskytuje na základe osobitných zmlúv s tretími stranami, ktoré tieto funkcie vyvinuli. Tieto pridané funkcie sa môžu spravovať špecifickými podmienkami používania stanovenými tretími stranami. Takéto funkcie tretích strán a relevantné osobitné podmienky používania nájdete tu ; tieto osobitné podmienky používania sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
8.3 Spolu so Softvérom si môžete v rámci aplikácie zakúpiť a získať aj ďalšie doplnkové produkty, služby, ponuky alebo výhody (ďalej len „Doplnkové produkty“). Poskytovanie týchto Doplnkových produktov umožňuje spoločnosť Sygic na základe spolupráce so svojimi obchodnými partnermi prostredníctvom funkcií Softvéru, ktoré Vám umožňujú nákupy v rámci aplikácie, alebo prostredníctvom dodatočnej zákazníckej podpory poskytnutej pre tento účel spoločnosťou Sygic. Doplnkové produkty obohacujú Váš zážitok a pohodlie pri užívaní Softvéru najmä tým, že Vám umožňujú prístup k produktom tretích strán, ktorých užívanie sa riadi osobitnými zmluvnými podmienkami tretích strán (napr. poistenie, prenájom auta, preprava, ubytovanie, atď.). Spoločnosť Sygic však nezaručuje funkčnosť týchto Doplnkových produktov tretích strán a nie je ich dodávateľom. Spoločnosť Sygic má uzatvorené zmluvy s týmito tretími stranami, na základe ktorých Vám je umožnený prístup k Doplnkovým produktom, ktorých užívanie je závislé od dodržiavania osobitných zmluvných podmienok tretích strán.
8.3 Spoločnosť Sygic zabezpečí a uchováva všetky prihlasovacie údaje používateľa, bez ohľadu na to, či využíva skúšobnú, bezplatnú alebo prémiovú verziu Softvéru.
8.4 Spoločnosť Sygic je oprávnená upozorniť Vás na akúkoľvek údržbu Softvéru (napr. prerušenie fungovania Softvéru).

9 Iné podmienky v súvislosti so spoločnosťou Apple

9.1 Vy a spoločnosť Sygic týmto beriete na vedomie, že v prípade akéhokoľvek tvrdenia tretej strany, že Softvér alebo Vaša držba a používanie Softvéru porušujú práva duševného vlastníctva tretej strany, spoločnosť Sygic, nie spoločnosť Apple, bude samostatne zodpovedná za vyšetrenie, obhajobu, urovnanie alebo popretie akéhokoľvek nároku z takéhoto porušenia práva duševného vlastníctva.
9.2 Týmto vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú Spojené štáty americké uvalili embargo alebo ktorá bola Spojenými štátmi americkými určená za krajinu „podporujúcu terorizmus“ a (ii) nie ste na ktoromkoľvek sankčnom zozname Spojených štátov amerických.

10 Zodpovednosť za vady

10.1 Spoločnosť Sygic zodpovedá za vady (i) v Softvéri a (ii) v aktualizácii Softvéru.
10.2 Vzhľadom na to, že skúšobná a bezplatná verzia Softvéru sú licencované bezodplatne, spoločnosť Sygic nezodpovedá za vady Softvéru nainštalovaného ako skúšobná alebo bezplatná verzia.
10.3 Spoločnosť Sygic nezodpovedá za žiadnu nepresnosť, neúplnosť alebo inú vadu ktorejkoľvek databázy máp používanej spolu so Softvérom. Táto zodpovednosť sa riadi podmienkami licenčných zmlúv príslušných poskytovateľov máp.
10.4 Spoločnosť Sygic nezodpovedá za žiadne Vami zadané vstupy. Vstupy sú najmä, avšak nie výlučne: výber destinácie, trasy, vyhýbanie sa plateniu mýta. Za správnosť týchto vstupov ste zodpovedný výlučne Vy.
10.5 Spoločnosť Sygic zaručuje, že Softvér bude fungovať v súlade so Softvérovou špecifikáciou. Spoločnosť Sygic predovšetkým (nie však výlučne) neručí za to, že Softvér alebo poskytnuté výsledky (i) splnia Vaše požiadavky a (ii) budú vždy fungovať bez prerušenia, bez chýb a budú vždy dostupné.
10.6 Spoločnosť Sygic nezodpovedá za žiadnu nefunkčnosť Softvéru, ktorá je mimo jej kontrolu, ako napríklad nedostatočný GPS signál.
10.7 Beriete na vedomie, že z dôvodu neustáleho zlepšovania softvérových produktov sa môže spoločnosť Sygic rozhodnúť prestať poskytovať technickú podporu konkrétnej verzii Softvéru, čo môže mať za následok, že konkrétna verzia nebude viac fungovať s ostatnými softvérmi vo Vašom zariadení. V takom prípade Vás spoločnosť Sygic vopred informuje a umožní Vám aktualizovať Softvér. Ak sa rozhodnete neaktualizovať Softvér na novú verziu, spoločnosť Sygic nezodpovedá za nefunkčnosť, chyby a poruchy softvéru (vrátane Softvéru) vo Vašom zariadení.

11 Zodpovednosť za škodu

11.1 Spoločnosť Sygic zodpovedá za škodu iba v prípade príčinnej súvislosti medzi škodou a Softvérom.

12 Technická podpora

12.1 Spoločnosť Sygic poskytuje technickú podporu. Akékoľvek požiadavky o technickú podporu môžu byť doručené spoločnosti Sygic cez support@sygic.com.
12.2 Požiadavka o technickú podporu musí byť dostatočne detailná na to, aby umožnila pracovníkom technickej podpory problém vyriešiť.
12.3 Ak neposkytnete potrebnú súčinnosť, poskytnutie technickej podpory Vám môže byť zamietnuté.
12.4 Spoločnosť Sygic nie je povinná poskytnúť podporu a nie je zodpovedná za vady, ak nahlásený problém vyplýva z (i) akéhokoľvek neoprávneného zaobchádzania so Softvérom, (ii) nesprávneho nastavenia Softvéru, alebo (iii) akéhokoľvek použitia Softvéru, ktoré je v rozpore so Zmluvou (vrátane Softvérových špecifikácií) alebo Popisom produktu.
12.5 Súhlasíte, že akékoľvek technické informácie, ktoré poskytnete ako súčasť požiadavky o technickú podporu alebo ako súčasť sťažnosti, budú interne použité pre podporu Softvéru a vývoj produktu spoločnosťou Sygic.

13 Sťažnosti a odstránenie chýb

13.1 Ak ste presvedčený, že Softvér obsahuje chybu a z akéhokoľvek dôvodu je nemožné požiadať o technickú podporu cez support@sygic.com alebo ak nie ste spokojný s poskytnutou technickou podporou, môžete poslať sťažnosť na complaint@sygic.com.
13.2 Spoločnosť Sygic je povinná poslať Vám potvrdenie prijatia sťažnosti bez zbytočného odkladu.
13.3 Spoločnosť Sygic je povinná Vás informovať o spôsobe riešenia Vašej sťažnosti bez zbytočného odkladu; v zložitejších prípadoch do 3 dní a v obzvlášť zložitých prípadoch, najmä v prípade potreby komplexného technického posúdenia, do 30 dní po doručení sťažnosti spoločnosti Sygic.
13.4 Sťažnosť bude vybavená do 30 dní odo dňa jej doručenia spoločnosti Sygic, a zároveň je spoločnosť Sygic povinná poskytnúť Vám potvrdenie o vybavení sťažnosti.
13.5 Ak Softvér obsahuje chybu alebo nebola poskytnutá dostatočná technická podpora, máte právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby. Chyba bude odstránená spoločnosťou Sygic bez zbytočného odkladu. Spoločnosť Sygic je oprávnená vymeniť chybný Softvér za bezchybný.
13.6 Ak Softvér obsahuje chybu, ktorá nemôže byť odstránená a bráni riadnemu užívaniu Softvéru, máte právo na (i) výmenu Softvéru alebo (ii) odstúpenie od tejto Zmluvy a vrátenie zaplatenej odplaty za licenciu (a) v plnej výške v prípade jednorazovej odplaty za licenciu alebo (b) za posledné obdobie predplatného v prípade licencie na základe predplatného. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť v tomto prípade doručené na emailovú adresu uvedenú v bode 13.1 vyššie.
13.7 V prípade, že chyba Softvéru môže byť odstránená, ale nemôžete ho riadne používať pre opakujúcu sa chybu po oprave alebo pre veľké množstvo chýb, máte rovnaké práva ako v bode 13.6 vyššie.
13.8 Ak máte bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v niektorej krajine Európskeho hospodárskeho priestoru a nie ste spokojný s tým, ako spoločnosť Sygic vyriešila Váš nárok alebo ak veríte, že spoločnosť Sygic porušila Vaše práva, môžete kontaktovať spoločnosť Sygic a žiadať nápravu. Ak spoločnosť Sygic odmietne Vašu žiadosť o nápravu alebo neodpovie na takúto žiadosť do 30 dní odo dňa podania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Príslušný orgán pre alternatívne riešenie sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iný relevantný právny subjekt, zaregistrovaný v Zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Rovnako môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiť platformu pre online riešenie sporov dostupnú na ec.europa.eu/consumers/odr.
13.9 V prípade, že Softvér nie je v súlade s akoukoľvek aplikovateľnou zárukou, namiesto kontaktovania spoločnosti Sygic a využitia vyššie opísaného postupu, môžete kontaktovať spoločnosť Apple, ktorá Vám vráti odplatu za licenciu za Softvér podľa pravidiel vrátania peňazí spoločnosti Apple. Aby nedochádzalo k akýmkoľvek nedorozumeniam, spoločnosť Apple nebude mať žiadnu inú povinnosť vo vzťahu k Softvéru a akékoľvek ďalšie nároky, straty, záväzky škody alebo náklady vyplývajúce z nesúladu Softvéru s akoukoľvek zárukou budú výlučnou zodpovednosťou spoločnosti Sygic.

14 Ochrana osobných údajov

14.1 Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú dostupné na Podmienky ochrany súkromia.

15 Trvanie a skončenie Zmluvy

15.1 Zmluva je účinná od momentu jej uzatvorenia, tak ako je uvedené v bode 2.4 vyššie a je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ nebude ukončená odstúpením od Zmluvy Vami alebo spoločnosťou Sygic, alebo pokiaľ nebude ukončená v zmysle bodu 15.7 nižšie.
15.2 Od Zmluvy môžete odstúpiť s okamžitou účinnosťou kedykoľvek a to tak, že zároveň (i) odinštalujete všetky kópie Softvéru a (ii) zrušíte Vaše predplatné (ak ho máte).
15.3 Ste oprávnený (i) odstúpiť od tejto Zmluvy bez uvedenia dôvodu počas prvých 14 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy a (ii) na vrátenie zaplatenej odplaty za licenciu (a) v plnej výške v prípade jednorazovej odplaty za licenciu alebo (b) za posledné obdobie predplatného v prípade licencie na základe predplatného. Ak chcete od Zmluvy odstúpiť, je potrebné doručiť písomné oznámenie o odstúpení na túto emailovú adresu: refund@sygic.com alebo poštou na adresu sídla spoločnosti Sygic, ako je špecifikovaná v bode 1.1 vyššie. Môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Použitie tohto formulára nie je povinné. Postačí, ak odstúpenie odošlete v lehote 14 dní; pre vylúčenie pochybností, odstúpenie nemusí byť v tejto lehote aj doručené spoločnosti Sygic. Spoločnosť Sygic Vám odošle potvrdenie prijatia odstúpenia na Vašu emailovú adresu. Vrátenie odplaty za licenciu sa uskutoční do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spoločnosti Sygic.
15.4 Spoločnosť Sygic môže odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou , ak nekonáte v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy bude zaslané na emailovú adresu, ktorú ste poskytli. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je účinné momentom doručenia na emailovú adresu alebo momentom, kedy spoločnosť Sygic obdrží informáciu o nemožnosti doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy na Vami poskytnutú emailovú adresu.
15.5 Ak sa táto Zmluva ukončí podľa bodu 15.4 vyššie, spoločnosť Sygic nie je povinná vrátiť Vám odplatu za licenciu.
15.6 Ak porušujete ustanovenia tejto Zmluvy závažným spôsobom, spoločnosť Sygic je oprávnená Vám okamžite ukončiť používanie Softvéru.
15.7 Táto Zmluva je ukončená momente, kedy Vám zaplatenú odplatu za licenciu spoločnosť Apple vráti podľa bodu 13.9 vyššie.
15.8 Po ukončení tejto Zmluvy ste povinný ukončiť používanie Softvéru a odinštalovať všetky kópie Softvéru. Ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré z povahy majú trvať aj po jej ukončení, ostávajú v platnosti aj po ukončení Zmluvy (napr. ustanovenia o dôvernosti, obmedzení licencie, rozhodnom práve).

16 Dôvernosť

16.1 Počas trvania tejto Zmluvy, ako aj po jej ukončení, ste povinný zachovávať mlčanlivosť a nezverejňovať, priamo alebo nepriamo, a rovnako nepoužívať vo svoj prospech alebo prospech akejkoľvek inej osoby, informácie spoločnosti Sygic alebo ktorejkoľvek tretej strany ako poskytovateľa dát. Pre účely tejto Zmluvy sú dôvernými informáciami všetky obchodné tajomstvá alebo informácie, či písomné, digitálne, ústne alebo v inej forme, ktoré sú jedinečné alebo dôverné pre spoločnosť Sygic alebo jej tretie strany ako poskytovateľov dát.

17 Rozhodné právo

17.1 Táto Zmluva sa riadi a je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je výslovne vylúčený.
17.2 Právna úprava o povinnom uplatňovaní národných a medzinárodných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa ostáva nedotknutá.

18 Záverečné ustanovenia

18.1 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, nezákonným alebo nevykonateľným, bude toto ustanovenie v rozsahu povolenom právnymi predpismi zo Zmluvy odstránené a nebude mať vplyv na zvyšné ustanovenia tejto Zmluvy, a zmluvné strany sa dohodli nahradiť toto ustanovenie platným ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá účelu a hospodárskemu efektu odstráneného ustanovenia.
18.2 Práva z tejto Zmluvy nie je možné postúpiť na tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sygic.
18.3 Táto Zmluva tvorí úplnú dohodu medzi spoločnosťou Sygic a Vami týkajúcu sa vecí v nej spomenutých a nahrádza vo svojej celistvosti akékoľvek a všetky písomné alebo ústne dohody, ktoré predtým medzi spoločnosťou Sygic a Vami existovali v rovnakej veci.
18.4 Opomenutie alebo omeškanie pri vymáhaní práva alebo nároku podľa tejto Zmluvy nezakladá vzdanie sa tohto práva alebo nároku alebo akékoľvek neskoršieho výkonu takéhoto práva alebo nároku.
18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by sa Zmluva mala zmeniť, tieto zmeny navrhne spoločnosť Sygic spolu s aktualizáciou Softvéru. S týmito zmenami by ste sa mali oboznámiť po každej aktualizácii Softvéru, keďže stiahnutím aktualizácie Softvéru súhlasíte s najnovšou verziou Zmluvy. Ak so zmenami nesúhlasíte, ste povinný odinštalovať Softvér z Vášho zariadenia a zničiť všetky kópie Softvéru.
18.6 Znenie tejto Zmluvy nájdete na webovom sídle spoločnosti Sygic.

Príloha 1